ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

บทความ

เรื่องที่แนะนำ

แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาดนตรี (อปท.)

โหลดแนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาดนตรี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.)
แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาดนตรี (อปท.)

ภาค ก - แนวข้อสอบพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) - แนวข้อสอบพ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 - แนวข้อสอบพ.ร.บ. การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 - แนวข้อสอบแผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 - แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร - แนวข้อสอบหลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ - แนวข้อสอบจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว - แนวข้อสอบการพัฒนาผู้เรียน - แนวข้อสอบการบริหารจัดการชั้นเรียน - แนวข้อสอบการวิจัยทางการศึกษา - แนวข้อสอบสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา - แนวข้อสอบการวัดและประเมินผลการศึกษา - แนวข้อสอบพ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 254 ภาค ข - ความรู้วิชาดนตรีศึกษา - ความรู้เรื่องดนตรีสากล - แนวข้อสอบความรู้เรื่องดนตรีสากล - แนวข้อสอบดนตรีไทย - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

โพสต์ล่าสุด

แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชานาฏศิลป์ (อปท.)

แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาศิลปะ (อปท.)

แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาบรรณารักษ์ (อปท.)