ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

บทความ

เรื่องที่แนะนำ

แนวข้อสอบพนักงานขับรถยนต์ทั่วไปเทศบาลนนทบุรี

โหลดแนวข้อสอบ พนักงานขับรถยนต์ทั่วไป เทศบาลนนทบุรี แนวข้อสอบพนักงานขับรถยนต์ทั่วไปเทศบาลนนทบุรี

- ความรู้เกี่ยวกับเทศบาลนนทบุรี - แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป - พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ - พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 - แนวข้อสอบ พรบ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 - วิชาการขับรถอย่างปลอดภัย - แนวข้อสอบความรู้ด้านเครื่องยนต์ - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (สิงหาคม) - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กันยายน) - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ตุลาคม) - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
PROMOTION รับทันที mp3 เทคนิคสอบสัมภาษณ์ สำหรับการเตรียมตัวเข้าสอบสัมภาษณ์
แนวข้อสอบมี 2

โพสต์ล่าสุด

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูลเทศบาลนนทบุรี

แนวข้อสอบพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบาเทศบาลนนทบุรี